नेपाल सरकार

सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय

गरीब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्डको सचिवालय


समन्वय बोर्ड

गरिब घरपरिवार पहिचान र परिचयपत्र व्यवस्थापन तथा वितरण गर्ने कार्यलाई नितिगत निर्णय, निर्देशन, अनुगमन, संयोजन तथा समन्वय गर्न निर्देशिकाको दफा ३(१) बमोजिम एक समन्वय बोर्ड गठन भएको छ । उक्त बोर्डमा देहाय बमोजिमका सदस्यहरु रहेका छन् :


१. मन्त्री/राज्यमन्त्री, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अध्यक्ष
२. नेपाल सरकारको निर्णयानुसार नियुक्त हुने व्यक्ति कार्यकारी उपाध्यक्ष
३. सचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय सदस्य
४. सचिव, अर्थ मन्त्रालय सदस्य
५. सचिव, कानुन, न्याय, संविधानसभा तथा संसदिय मामिला मन्त्रालय सदस्य
६. सचिव, गृह मन्त्रालय सदस्य
७. सचिव, संघिय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय सदस्य
८. सचिव, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय सदस्य
९. सचिव, सहरी विकास मन्त्रालय सदस्य
१०. सचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय सदस्य
११. महानिर्देशक, केन्द्रिय तथ्यांक विभाग सदस्य
१२. संयोजक, बोर्डको सचिवालय सदस्य
१३. कार्यकारी निर्देशक, गरिबी निवारण कोष सदस्य
१४. सहसचिव, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय सदस्य सचिव
बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकारी देहाय बमोजिम छन् :
  • विभिन्न मन्त्रालयहरु एवं गैरसरकारी संस्थाहरु मार्फत सञ्चालन हुने गरिब लक्षित कार्यक्रमहरुको समन्वय, निति निर्देशन, नियमन,सुपरिवेक्षण लगायतका कार्यहरु गर्ने
  • गरिब घरपरिवारको पहिचान गर्ने उपयुक्त विधि,आधार र मापदण्ड स्वीकृत गर्ने
  • गरिब घरपरिवारको पहिचान र परिचयपत्र वर्गीकरण र ढाँचा स्वीकृत गर्ने
  • गरिब घरपरिवारको पहिचान र परिचयपत्र वितरण सम्बन्धी कार्यक्रम लागू हुने जिल्लाकाहरुको छनौट गर्ने
  • गरिब घरपरिवारको पहिचान र परिचयपत्र प्राप्त गर्ने घरपरिवारले पाउने सेवा, सुविधाका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सिफारिश गर्ने
  • बोर्डको बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने
  • झुटो विवरण दिई परिचयपत्र प्राप्त गर्ने, त्यस्तो सेवा सुविधा दुरुपयोग गर्ने र सो कार्यमा सहयोग पुरयाउने उपर गर्नुपर्ने कानुनी कारवाहीका लागि नेपाल सरकार समक्ष पठाउने
  • गरिब घरपरिवारको पहिचान र परिचयपत्र वितरण कार्यको समय समयमा अनुगमन गर्ने गराउने
  • बोर्डले नेपाल सरकार वा अन्य निकायबाट कर्मचारी काजमा ल्याई काम लगाउन सक्ने