नेपाल सरकार

सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय

गरीब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्डको सचिवालय


०१ औ वोर्ड वैठकका निर्णयहरु

नेपाल सरकार
सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय वोर्डको सचिवालय
अनामनगर, काठमाण्डौ ।
०१ औ वोर्ड वैठकका निर्णयहरु
(मिति २०६९/०५/२१)

१. नेपाल सरकार (म.प.) को २०६९/५/१८ मा भएको गरिब घरपरिवार पहिचान र परिचयपत्र व्यवस्थापन तथा वितरण सम्बन्धि निर्णय तथा नेपाल सरकार (म.प.) बाट स्विकृत गरिब घरपरिवार पहिचान र परिचयपत्र व्यवस्थापन तथा वितरण निर्देशिका, २०६९ का प्रमुख विषयहरु वोर्ड बैठकमा जानकारी भयो ।

२. गरिब घरपरिवार पहिचान र परिचयपत्र व्यवस्थापन तथा वितरण निर्देशिका, २०६९ को दफा ४ को उपदफा ६ बमोजिम कृषि विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, वाणिज्य तथा आपूर्ति, सूचना तथा संचार, वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयका सचिवहरुलाई समन्वय वोर्डको बैठकमा आमन्त्रित सदस्यका रुपमा बोलाउने ।

३. गरिब घरपरिवार पहिचान र परिचयपत्र व्यवस्थापन तथा वितरण निर्देशिका, २०६९ को दफा ६ र ७ मा भएको प्रावधान अनुरुप राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालयमा देहाय बमोजिम गरिब घरपरिवार पहिचान र परिचयपत्र व्यवस्थापन तथा वितरण समन्वय वोर्डको सचिवालय स्थापना गर्ने:

(क) अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा प्रमुख, रा.यो.आ. को सचिवालय           संयोजक

(ख) नेपाल सरकारका विभिन्न निकायमा कार्यरत उप–सचिवस्तरका कर्मचारीहरु   ४ जना

(ग) उपसचिव (प्रा.), केन्द्रीय तथ्यांक विभाग                                         २ जना

(घ) कार्य प्रबन्धक, गरिबी निवारण कोष                                               २ जना

(ङ) डाटा म्यानेजर/कम्प्यूटर प्रोगामर                                                  १ जना

(च) कम्प्युटर अपरेटर                                                                   १ जना

(छ) कार्यालय सहयोगी                                                                  २ जना

(ज) सवारी चालक                                                                       १ जना

(झ) आवश्यकता अनुसार कर्मचारी तथा परामर्शदाताहरु

माथि (ख) वमोजिम कर्मचारीको हकमा अर्को व्यवस्था नभए सम्म हाललाई नेपाल सरकारबाट गरिबी निवारण कोषमा काजमा खटिई गएका उप–सचिवस्तरका चार जना कर्मचारीहरुले यस सचिवालयको समेत काम सम्पादन गर्ने गरी तोक्ने ।

४. गरिब घरपरिवार पहिचान र परिचयपत्र व्यवस्थापन तथा वितरण निर्देशिका, २०६९ को दफा ११ मा भएको प्रावधान अनुरुप देहाय वमोजिमको गरिब घरपरिवार पहिचान र परिचयपत्र व्यवस्थापन तथा वितरण जिलला समन्वय समिति गठन गर्ने:

(क) सभापती, जिल्ला विकास समिति                                 संयोजक

(ख) स्थानीय विकास अधिकारी                                        सदस्य

(ग) सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी                                  सदस्य

(घ) प्रमुख, जिल्ला प्रहरी कार्यालय                                    सदस्य

(ङ) जिल्ला शिक्षा अधिकारी                                           सदस्य

(च) प्रमुख, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय                                सदस्य

(छ) प्रमुख, जिल्ला पशु सेवा कार्यालय                                सदस्य

(ज) प्रमुख, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय                            सदस्य

(झ) प्रमुख, शाखा तथ्यांक कार्यालय                                  सदस्य

(ञ) प्रमुख, महिला विकास कार्यालय                                  सदस्य

(ट) प्रमुख, जिल्ला निर्वाचन कार्यालय                                सदस्य

(ठ) आदिवासी जनजाति जिल्ला समन्वय समितिको उपाध्यक्ष      सदस्य 

(ड) उपेक्षित, उत्पीडित तथा दलितवर्ग उत्थान जिल्ला

समन्वय समितिको उपाध्यक्ष                                          सदस्य        

(ढ) महिला जिल्ला समन्वय समितिको उपाध्यक्ष                    सदस्य

(ण) सम्बन्धित जिल्ला कार्य प्रबन्धक, गरिबी निवारण कोष       सदस्य

(त) गै.स.स. महासंघ जिल्ला समितिको अध्यक्ष                    सदस्य

(थ) स्थानीय उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्ष                       सदस्य

(द) स्था.वि.अ.ले.तोकेको जि.वि.स. को अधिकृत कर्मचारी         सदस्य–सचिव

५. जिल्ला विकास समितिको कार्यालयमा देहाय वमोजिम जिल्ला समन्वय समितिको सचिवालय स्थापना गर्ने ।

(क) स्थानीय विकास अधिकारी                                        – संयोजक

(ख) सूचना अधिकृत वा स्थानीय विकास अधिकारीले तोकेको जि.वि.स. को अधिकृत स्तरको कर्मचारी

(ग) स्थानीय विकास अधिकारीले तोकेको एक जना सहायकस्तरको कार्मचारी

(घ) तथ्यांक सहायक, शाखा तथ्यांक कार्यालय/जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय

(ङ) कम्प्युटर सहायक

६. गरिब घरपरिवार पहिचान र परिचयपत्र व्यवस्थापन तथा वितरण निर्देशिका, २०६९ को दफा १३ मा भएको प्रावधान अनुरुप प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्व्मा गरिब घरपरिवार पहिचान र परिचयपत्र व्यवस्थापन तथा वितरण अनुगमन तथा गुनासो सुनुवाई समिति गठन गर्ने ।

(क) प्रमुख जिल्ला अधिकारी                                                                                 संयोजक

(ख) साविक संविधान सभामा प्रतिनिधित्व भएका राजनीतिक दलका जिल्ला प्रमुख                     सदस्य

(ग) प्रमुख, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय                                                            सदस्य

(घ) अध्यक्ष, जिल्ला पत्रकार महासंघ                                                                       सदस्य

(ङ) प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तोकेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अधिकृत                            सदस्य सचिव

७. गरिब घरपरिवार पहिचान र परिचयपत्र व्यवस्थापन तथा वितरण समन्वय वोर्ड, गरिब घरपरिवार पहिचान र परिचयपत्र व्यवस्थापन तथा वितरण समन्वय वोर्डको सचिवालय तथा गरिब घरपरिवार पहिचान र परिचयपत्र व्यवस्थापन तथा वितरण जिल्ला समन्वय समितिको छाप, लेटरप्याड तथा लोगो देहाय वमोजिमको प्रयोग गर्ने:

logo_1 logo_2

 

८. गरिब घरपरिवार पहिचान र परिचयपत्र व्यवस्थापन तथा वितरण निर्देशिका, २०६९ को दफा ९ मा भएको प्रावधान अनुरुप निश्चित सूचक तथा मापदण्डका आधारमा छनौट गरी पेश हुन आएका देहाय वमोजिमका २५ जिल्लाहरु प्रथम चरणका लागि स्विकृत गर्ने ।

१. अछाम

२. बझाङ

३. बाजुरा

४. कैलाली

५. जुम्ला

६. हुम्ला

७. मुगु

८. डोल्पा

९. कालीकोट

१०. जाजरकोट

११. बर्दिया

१२. रुकुम

१३. रोल्पा

१४. प्यूठान

१५. अर्घाखाँची

१६. कपिलवस्तु

१७. तनहुँ

१८. बाग्लुङ

१९. गोरखा

२०. रामेछाप

२१. सिन्धुली

२२. रौतहट

२३. सिराह

२४. खोटाङ

२५. भोजपुर

 

९. वोर्डका अध्यक्षले पेश गरेको देहाय वमोजिमको Flow Chart स्विकृत गरियो ।

distributionPorcess

 

१०. गरिब घरपरिवार पहिचान र परिचयपत्र व्यवस्थापन तथा वितरण निर्देशिका, २०६९ कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा आवश्यक आर्थिक, प्रशासनिक लगायत अन्य व्यवस्थापकीय कार्यहरु गर्न अध्यक्षलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने । यसरी अध्यक्षले गरेको कामको जानकारी वोर्डलाई गराउने ।

११. यो कार्यक्रमलाई अभियानका रुपमा अगाडी बढाउनु पर्ने भएकाले कार्यक्रममा खटिने केन्द्रीय तथा स्थानीय सचिवालय र स्थलगत कार्यमा खटिने कर्मचारीलाई प्रदान गरिने सुविधाका  सम्बन्धमा राष्ट्रिय जनगणना २०६८ को सन्दर्भमा नेपाल सरकार (म.प.) को निर्णयानुसार लिईएका आधारहरु र वर्तमान सन्दर्भलाई समेत ध्यान दिई एक कार्ययोजना बनाउने । उक्त कार्ययोजना अर्थ मन्त्रालयका सचिवलाई जानकारी गराई कुनै थप प्रतिक्रिया भए सो समेत समावेश गरी अध्यक्षले निर्णय गर्ने ।

१२. गरिब घरपरिवार पहिचान र परिचयपत्र व्यवस्थापन तथा वितरण समन्वयवोर्डको सचिवालयका लागि आवश्यक सवारी साधनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा अनुरोध गर्ने ।

१३. गरिब घरपरिवार पहिचान र परिचयपत्र व्यवस्थापन तथा वितरण कार्य अभियानको रुपमा तुरुन्त विशेष परिस्थितीमा गर्नु पर्ने कार्य भएको हँदा अध्यक्षको निर्णय लिई सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली अनुसार प्रचलित ऐन तथा नियम वमोजिम वाधा अडकाउ फुकाई तत्काल आवश्यक वस्तु तथा सेवा खरिद गर्ने गराउने ।

१४. सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले गरिब घरपरिवारको पहिचान गरि परिचयपत्र प्रदान गर्ने कार्य एक ऐतिहासिक अभियान भएको हुँदा राज्यको सम्पूर्ण शक्ति श्रोत केन्द्रित गरि राष्ट्रिय महत्वका साथ सबै संयन्त्र साधन श्रोत परिचालन गरी छिटो छरितो रुपमा कार्य सम्पन्न गर्न वोर्डका सबै सदस्यहरुले अध्यक्षलाई पूर्णरुपमा सहयोग गर्ने निर्देशन दिनु भयो ।

१५. आगामी वोर्ड बैठक २०६९ साल भाद्र ३१ गते २ बजे राष्ट्रिय योजना आयोगको सभाकक्षमा बस्ने सहमति भयो ।