नेपाल सरकार

सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय

गरीब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्डको सचिवालय


१३ औ वोर्ड वैठकका निर्णयहरु

नेपाल सरकार
सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय वोर्डको सचिवालय
अनामनगर, काठमाण्डौ ।
१३ औ वोर्ड वैठकका निर्णयहरु
(मिति २०७२/०३/०६)

 

१. गरिब घरपरिवार पहिचानको लागि आवश्यक मापदण्ड र थ्रेसहोल्डको आधारमा पहिचान भएका गरिब घरपरिपवारहरु र मोडेलमा समावेश हुन नसकेको घरपरिपवारहरुको प्रारम्भिक सूची गुनासो सुनुवाई प्रयोजनको लागि स्विकृत गर्ने र मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्न स्विकृत ।

२. गरिब घरपरिवार पहिचान र परिचयपत्र व्यवस्थापन तथा वितरण सम्बन्धि कार्यविधि, २०६९ को परिधि भित्र रही गुनासो संकलन तथा सुनुवाईलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित तरिकाले सञ्चालन गर्ने प्रयोजनको लागि गुनासो सुनुवाई मार्गनिर्देशन, २०७२ लाई स्विकृत गरियो ।

३. प्रस्तावित मापदण्डका आधारमा पहिचान भएका गरिब घरपरिवारको सुद्धता जाँच परिक्षण गरी स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदनको निष्कर्षको बारेमा जानकारी गरियो ।

४. प्रस्तावित भूकम्प प्रभावित १६ जिल्लाहरु मध्ये ४ जिल्लमा विवरण अध्यावधिक र १२ जिल्लामा गरिब घरपरिवार सर्वेक्षण, २०७२ सञ्चालनको लागि प्रश्नावली तथा बजेट परिमार्जन समितिले पेश गरेको परिमार्जित प्रश्नावली अनुमोदन र उक्त सर्वेक्षण कार्यक्रम आ.व. ०७२/०७३ मा सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने रु १७ करोड ९ लाख ९५ हजार स्विकृत गर्ने र सो बजेट अर्थ मन्त्रालयमा माग गर्ने ।

५. आगामी आ.व. ०७२/०७३ को लागि प्रस्तावित जम्मा ३२ जनाको अस्थायी दरवन्दि स्विकृत गरी सहमतिको लागि अर्थ मन्त्रालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउने ।

६. आगामी आ.ब. ०७२/०७३ को लागि साविक २५ जिल्लाको कार्यक्रम सञ्चालनार्थ तयार गरी सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा पेश गरिएको रु १८ करोड बजेट सहितको कार्यक्रम तथा बजेटलाई अनुमोदन गर्ने र थप ३८ (प्रस्ताव नं. ४ को बाहेक) जिल्लका कार्यक्रम संचालन गर्नको लागि तयार गरिएको ३१ करोड बजेट तथा कार्यक्रम स्विकृत गर्ने र सो बजेट अर्थ मन्त्रालयमा माग गर्ने ।

७. गरिब घर परिवार पहिचान र परिचयपत्र व्यवस्थापन तथा वितरण निर्देशिका, २०६९ मा संशोधनको लागि संगठन संरचना, वोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकार, वोर्ड सचिवालयको काम, कार्यकारी उपाध्यक्ष, सदस्य सचिव लगायतको कामको विषयमा अध्ययन गरी सुधार गर्नु पर्ने विषयमा सुझाव सहित उक्त निर्देशिका १० दिन भित्र मस्यौदा गरी वोर्डमा पेश गर्न र वोर्डको स्वयत्ता सम्बन्धि कार्यको लागि तपसिल बमोजिमको कार्यदल गठन गर्ने ।

                                                                            

८. वोर्ड सचिवलयमा कर्यरत र सो को काममा सम्लग्न कर्मचारीहरुलाई आ.व. ०७१/०७२ को लागि मासिक रुपमा तलबको शुरु स्केलको २५% दिईरहेको सुविधालाई निरञ्तरता दिन स्विकृत ।