नेपाल सरकार

सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय

गरीब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्डको सचिवालय


१४ औ बोर्ड बैठकका निर्णयहरु

नेपाल सरकार
सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय वोर्डको सचिवालय
अनामनगर, काठमाण्डौ ।
१४ औ वोर्ड वैठकका निर्णयहरु
(मिति २०७२/०८/१०)

निर्णय नं. १ः–

हाल यस सम्बन्धि काम निर्देशिकाबाट गरि आएकोमा, आफ्नै कार्यालय स्थापित गरि, कर्मचारी नियुक्ति गरि, आफ्नै कोष मार्फत संचालन गर्दा बढी प्रभावकारी हुने भएकोले गरिब घरपरिवार पहिचान तथा वितरण निर्देशिका, २०६९ खारेज गरि विकास समिति ऐन २०१३ बमोजिम गरिब घरपरिवार सहयोग कार्यक्रम विकास समिति (गठन) आदेश, २०७२ जारि गर्न आवश्यक भएकोले सो जारि गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक कारवाहिको लागि सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय मार्फत गर्ने ।

निर्णय नं. २ :-

आ.व. २०७२/०७३ को स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रमको परिधिभित्र रही २०७२ असारमा सेवा करारमा नियुक्ति भएका IT Officer हरुलाई २०७२ साउन देखि २०७३ असार मसान्त सम्मको म्याद थप गर्न तथा हाल सम्म सेवा करारमा भर्ना लिई नसकेका जिल्लामा प्रस्तावमा उल्लेखित योग्यता र अनुभव भएका उमेदवारहरुलाई २०७२ साउन देखि लागु हुने गरी २०७३ असार मसान्त सम्मको लागि सेवा करारमा नियुक्ति गर्न गरेको कार्यको अनुमोदन गर्ने ।

 

निर्णय नं. ३ :-

कार्यकारी उपाध्यक्षको प्रशासनिक तथा आर्थिक अधिकार लगायत पदावधि र निजले पाउने सेवा सुविधा र सेवा शर्तका सम्बन्धमा वोर्ड सचिवालयबाट पेश भए वमोजिमको तीन महलेमा उल्लेख भए वमोजिम गरिब घर परिवार पहिचान र परिचयपत्र व्यवस्थापन तथा वितरण निर्देशिका,  (तेश्रो संशोधन, २०७२) २०६९ संशोधनका लागि सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय मार्फत मन्त्रिपरिषदमा स्विकृतीको लागि पेश गर्न स्विकृत ।