नेपाल सरकार

सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय

गरीब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्डको सचिवालय


१५ औ बोर्ड बैठकका निर्णयहरु

नेपाल सरकार
सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय वोर्डको सचिवालय
अनामनगर, काठमाण्डौ ।
१५ औ वोर्ड वैठकका निर्णयहरु
(मिति २०७३/०१/०९)

प्रस्ताव नं. १: पहिचान भएका गरिब घरपरिवारको गुनासो सुनुवाइमा संलग्न हुने गा.वि.स. सचिव वा न.पा. वडा सचिवलाई दिने भत्ता सम्बन्धमा

 निर्णय नं. १ :

गरिब घरपरिवारलाई परिचयपत्र दिने कामको सिलसिलामा प्रारम्भिकरूपमा पहिचान भएका गरिब घरपरिवारको सूचीमा पर्ने गुनासोको निवेदन सङ्कलन गर्ने, गुनासोसँग सम्बन्धित फारामको अनुसूचीअनुसारको प्रमाण माग गर्ने, त्यसमा प्रारम्भिक छानबिन गर्ने, यथासम्भव गुनासोकर्ताको माग सम्बोधन गर्ने, समाधान हुन नसकेका गुनासोको समष्टिगत विवरण जिल्ला गुनासो सुनुवाइ समितिसमक्ष पेश गर्नेलगायतका गरिब घरपरिवारको पहिचानसँग सम्बन्धित अन्य क्रियाकलाप गर्ने जिम्मेवारी गा.वि.स.को सचिव वा नगरपालिकाको वडा सचिवलाई तोकिएकोले उपर्युक्त कामको लागि माथि प्रस्ताव गरिएबमोजिम कार्यक्रम संशोधन (शीर्षकान्तर/रकमान्तर) गरी अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिएर प्रतिव्यक्ति एकमुस्ट रूपमा रु. १५,०००।– (पन्ध्र हजार रुपियाँ) दिने निर्णय गरियो ।

प्रस्ताव  नं. २ : गरिब घरपरिवार पहिचान भएका २५ जिल्लामा गुनासो सुनुवाइ गर्ने विधिसम्बन्धी अभिमुखीकरण गोष्ठी सञ्चालन खर्च सम्बन्धमा

निर्णय नं. २ :

हाल सवारी साधन पुगेका स्थानको स्थितिलाई समेत दृष्टिगत गर्दै जिल्ला सदरमुकामबाट गा.वि.स. तथा नगरपालिकाको दूरीको आधारमा चार वर्गमा विभाजन गरी आ.व. २०७२/७३ को स्वीकृत कार्यक्रमको परिचयपत्र छपाइ कार्यमा विनियोजित खर्च शीर्षक समायोजन (शीर्षकान्तर/रकमान्तर) गरी सदरमुकामस्थित गा.वि.स. वा नगरपालकामा कार्यरत सचिवहरूका लागि २ दिनको दैनिक भत्ताबराबरको रकम, सदरमुकामबाट ५ कोससम्मको दूरीका लागि ३ दिनको दैनिक भत्ताबराबरको रकम, ५ कोसभन्दा माथि १२ कोससम्मको दूरीका लागि ४ दिनको दैनिक भत्ताबराबरको रकम र त्यसभन्दा टाढाका सबैलाई ५ दिनको दैनिक भत्ताबराबरको रकम गोष्ठीमा भाग लिन भ्रमण भत्ता नियमावली, २०६४ को व्यवस्थाअनुसार भ्रमण तथा दैनिक भत्ता प्रदान गर्ने निर्णय गरियो ।

प्रस्ताव नं. ३ : गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्डको सचिवालयको जिल्ला प्रतिनिधिका रूपमा नियुक्त सूचना प्रविधि अधिकृत (IT Officer) लाई जिल्ला समन्वय समितिहरूमा सदस्य मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा

निर्णय नं. ३ :

गरिब घरपरिवार पहिचान र परिचयपत्र व्यवस्थापन तथा वितरण (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०७१ को दफा २२ बमोजिम गठन भएर्को जिल्ला समन्वय समिति’ र दफा २६ बमोजिम गठिर्त जिल्ला अनुगमन तथा गुनासो सुनुवाइ समिति’को सदस्यमा गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्डको सचिवालयको जिल्ला प्रतिनिधिका रूपमा नियुक्र्त सूचना प्रविधि अधिकृत (IT Officer) लाई थप गर्ने र दफा २५ बमोजिम गठित जिल्ला समन्वय समितिको सचिवालयको कर्मचारीको उपदफा १ (ङ) मा रहेको कम्प्युटर सहायकलाई सूचना प्रविधि अधिकृतले प्रतिस्थापन गर्न तपसील बमोजिमको संशोधन गर्ने निर्णय गरियो ।

क्र.सं.

संशोधन गर्नुपर्ने

मौजुदा व्यवस्था

प्रस्तावित व्यवस्था

संशोधन गर्नुपर्ने कारण

कार्य विधिको नाम

गरिब घरपरिवार पहिचान र परिचयपत्र व्यवस्थापन तथा वितरण (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०७१

गरिब घरपरिवार पहिचान र परिचयपत्र व्यवस्थापन तथा वितरण (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७३

गरिब घरपरिवार पहिचान र परिचयपत्र व्यवस्थापन तथा वितरण (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०७१ मा भएका प्रावधानमा केही विषय थप गर्नुपर्ने

दफा २२ को उपदफा (ट)

२२. समितिको संरचना : निर्देशिकाको दफा ११ बमोजिमको जिल्ला समन्वय समितिको गठन देहायबमोजिमको हुनेछ ।

(ट)    सम्बन्धित जिल्ला कार्य प्रबन्धक, गरिबी निवारण कोष                     – सदस्य

 

२२. समितिको संरचना : निर्देशिकाको दफा ११ बमोजिमको जिल्ला समन्वय समितिको गठन देहायबमोजिमको हुनेछ ।

(ट१)   सूचना प्रविधि अधिकृत, जि.वि.स. कार्यालय             – सदस्य

गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्डको सचिवालयको जिल्ला प्रतिनिधिका रूपमा सूचना प्रविधि अधिकृत नियुक्त भएकोले कार्यालयबीच समन्वय गर्न उपदफा (ट) पछि (ट१) गरी १ सदस्य थप गर्नुपर्ने

 

दफा २५ को उपदफा (१) (ङ)

२५. जिल्ला समन्वय समितिको सचिवालय :

(१) जिल्ला समन्वय समितिको सचिवालयमा देहायअनुसारका कर्मचारीहरू रहनेछन् र यसको कार्यालय जिल्ला विकास समितिमा रहनेछ ।

(ङ) कम्प्युटर सहायक

२५. जिल्ला समन्वय समितिको सचिवालय :

(१) जिल्ला समन्वय समितिको सचिवालयमा देहायअनुसारका कर्मचारीहरू रहनेछन् र यसको कार्यालय जिल्ला विकास समितिमा रहनेछ ।

(ङ) सूचना प्रविधि अधिकृत

तर सूचना प्रविधि अधिकृत नियुक्त भइनसकेको जिल्लामा कम्प्युटर सहायक

गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्डको सचिवालयको जिल्ला प्रतिनिधिका रूपमा सूचना प्रविधि अधिकृत नियुक्त भएको जिल्लामा सूचना प्रविधि अधिकृत र नियुक्त भइनसकेको जिल्लामा कम्प्युटर सहायक नै राख्ने

 

दफा २६ को उपदफा (२)    (घ१)

२६. गुनासो सुनुवाइ व्यवस्था :

(२) सो समितिमा देहायका संयोजक र सदस्य रहनेछन् –(घ१) गैरसरकारी संस्था महासंघ जिल्ला समितिको अध्यक्ष            – सदस्य

२६. गुनासो सुनुवाइ व्यवस्था :

(२) सो समितिमा देहायका संयोजक र सदस्य रहनेछन् –(घ२) सूचना प्रविधि अधिकृत – सदस्य

गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्डको सचिवालयको जिल्ला प्रतिनिधिका रूपमा सूचना प्रविधि अधिकृत नियुक्त भएकोले गुनासो सुनुवाइमा सम्पूर्ण समय खट्न सक्ने सूचना प्रविधि अधिकृत १ सदस्य थप गर्ने

 

प्रस्ताव  नं. ४ : गरिब घरपरिवार पहिचानको लागि पहिलो चरणको सर्वेक्षणमा छुट भएका र विवरण अपूरो भएका घरपरिवारहरूको सर्वेक्षण गर्ने, परिवारमूलीको तस्वीर तथा औँठाछाप लिने, सङ्कलित विवरण सचिवालयको केन्द्रीय अभिलेख (Central Server) मा राख्ने र सचिवालयद्वारा पहिचान भएका गरिब घरपरिवारको परिचयपत्र तयार गर्ने काम सेवा परामर्शबाट गराउने सम्बन्धमा

निर्णय नं. ४ :

गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्डको सचिवालयमा विद्यमान् अपर्याप्त जनशक्तिका कारण गरिब घरपरिवारलाई शीघ्र परिचयपत्र वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन गरिब घरपरिवार पहिचानको लागि पहिलो चरणको सर्वेक्षणमा छुट भएका र विवरण अपूरो भरिएका घरपरिवारहरूको सर्वेक्षण गर्ने, परिवारमूलीको तस्वीर तथा औँठाछाप लिने र यी सूचना सचिवालयको केन्द्रीय अभिलेख (Central Server) मा राख्ने र सचिवालयद्वारा पहिचान भएका गरिब घरपरिवारको परिचयपत्र तयार गर्ने काम परामर्श सेवामार्फत् Outsourcing गरी कार्यक्रम, बजेट खर्च र modality परिवर्तन गरी आगामी आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को कार्यक्रममा समावेश गर्ने निर्णय गरियो ।