नेपाल सरकार

सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय

गरीब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्डको सचिवालय


०९ औ वोर्ड वैठकका निर्णयहरु

नेपाल सरकार
सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय वोर्डको सचिवालय
अनामनगर, काठमाण्डौ ।
०९ औ वोर्ड वैठकका निर्णयहरु
(मिति २०७०/०६/०९)

 

१. गरिब घरपरिवारको तथ्यांक संकलन भैसकेको २४ जिल्ला र संकलन भैरहेको डोल्पा जिल्ला समेतको लगत मध्ये परामर्शदातालाई ५ जिल्लाको लगतलाई छिटो भन्दा छिटो तथ्यांक Entry र विश्लेषण गरी सोको आधारमा दोश्रो चरणका ५० जिल्लाको प्रश्नावलीमा परिमार्जन/सुधार गरी दोश्रो चरणमा तथ्यांक संकलनको काम दोश्रो चौमासिकबाट प्रारम्भ गर्ने गरी उक्त कार्यको लागि अर्थ मन्त्रालयमा माग भएको बजेटको व्यवस्थाको लागि अर्थ मन्त्रालयमा पहल गर्ने ।

२. घरपरिवारबाट भरी ल्याईएका सर्वेक्षण फारमहरु Editing गरेपछि स्क्यानिङ्ग गरी डाटा प्रविष्टि गर्ने व्यवस्था मिलाउन स्विकृत ।

३. म.प. को निर्णय बमोजिम नै विगत देखी काज तथा करारमा रहेका कर्मचारीहरुलाई निरञ्तरता दिन स्विकृत ।

४. आ.व. ०७०/०७१ को लागि प्रति महिना खाईपाई आएको तलबको २५ प्रतिशत भत्ता वोर्डको काममा संलग्न सबै निजामती सेवाका कर्मचारीहरुलाई उपलब्ध गराउने ।

५. भोजपुर जिल्लामा पठाईएको नमुना प्रश्नावली प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा निजको प्रतिनिधिको रोहवरमा लिलाम बिक्रि गर्ने आदेश दिने र लिलाम विक्रि हुन नसकेमा नियमानुसार सो प्रश्नावलीहरु धुल्याउने आदेश दिन स्विकृत ।

६. स्थानीय विकास मन्त्रालय र समन्वय वोर्डले छलफल तथा समन्वय गरी दोहोरो नपर्ने गरि कार्य अगाडी बढाउन स्विकृत ।