नेपाल सरकार

सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय

गरीब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्डको सचिवालय


जिल्ला समन्वय समिति

कार्यक्रम लागू भएको जिल्लाको स्थानियस्तरमा संचालित कार्यक्रमलाई प्रभावकारी तुल्याई लक्षित समुदायसम्म पुरयाउने कार्यमा सघाउन र समन्वयात्मक ढंगबाट कार्यान्वयन गर्नका लागि निर्देशिकाको दफा ११ बमोजिम गठित जिल्ला समन्वय समिति प्रत्येक जिल्लामा रहेकोछ । सो समितिमा देहाय बमोजिम सदस्यहरु रहेकाछन् ।

१. सभापति, जिल्ला विकास समिति अध्यक्ष
२. स्थानीय विकास अधिकारी सदस्य
३. प्रमुख, जिल्ला प्रहरी कार्यालय सदस्य
४. सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सदस्य
५. जिल्ला शिक्षा अधिकारी सदस्य
६. प्रमुख, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय सदस्य
७. प्रमुख, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय सदस्य
८. सम्बन्धित सदरमुकामको नगरपालिका, उपमहानगरपालिका,महानगरपालिका वा गा.वि.स. को प्रमुख सदस्य
९. प्रमुख, डिभिजन सहकारी कार्यालय तथा सहकारि प्रशिक्षण केन्द्र सदस्य
१०. प्रमुख, शाखा तथ्यांक कार्यालय सदस्य
११. प्रमुख, महिला बिकास कार्यालय सदस्य
१२. उपाध्यक्ष, आदिवासी जनजाति जिल्ला समन्वय समिति सदस्य
१३. उपाध्यक्ष, उपेक्षित, उत्पीडित तथा दलितवर्ग उत्थान जिल्ला समन्वय समिति सदस्य
१४. उपाध्यक्ष, महिला जिल्ला समन्वय समिति सदस्य
१५. सम्बन्धित जिल्ला कार्य प्रबन्धक, गरिबी निवारण कोष सदस्य
१६. स्थानीय विकास अधिकारीले तोकेको जिल्ला विकास समितिको कर्मचारी सदस्य सचिव

उक्त जिल्ला समन्वय समितिको काम, कर्तव्य देहाय बमोजिम हुनेछ :