नेपाल सरकार

सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय

गरीब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्डको सचिवालय


जिल्ला समन्वय समितिको सचिवालय

जिल्ला समन्वय समितिको दैनिक प्रशासनिक कार्य संचालन गर्नको लागि देहाय बमोजिमको जिल्ला समन्वय समितिको सचिवालय रहनेछ :

१. स्थानीय विकास अधिकारी संयोजक
२. सूचना अधिकृत वा स्था. वि. अ. ले तोकेको जि. वि. स.को अधिकृत स्तरका कर्मचारी सदस्य
३. स्थानीय विकास अधिकारीले तोकेको एक जना सहायक स्तरको कर्मचारी सदस्य
४. तथ्यांक सहायक, शाखा तथ्यांक / जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय सदस्य
५. कम्प्युटर सहायक सदस्य