नेपाल सरकार

सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय

गरीब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्डको सचिवालय


काम, कर्तव्य र अधिकार

सचिवालयको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछ :–

(क) गरिब घरपरिवार पहिचान गर्ने उपयुक्त विधि र मापदण्ड बोर्डसमक्ष सिफारिस गर्ने,

(ख) गरिब घरपरिवार पहिचान गरी परिचयपत्र वितरण गर्ने कार्यक्रम चरणबद्ध रूपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने,

(ग) गरिब लक्षित कार्यक्रमको अभिलेख अद्यावधिक गर्ने,

(घ) गरिब घरपरिवार पहिचान र परिचयपत्र वितरण कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरी स्वीकृतिका लागि बोर्डसमक्ष पेश गर्ने,

(ङ) स्थानीय निकायलगायत अन्य सम्बद्ध संस्थाहरूसँग समन्वय गरी कार्यक्रमको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने व्यवस्था मिलाउने,

(च) परिचयपत्र प्राप्त गर्ने घरपरिवार तथा त्यस्तो परिवारले प्राप्त गर्ने सेवा, सुविधाहरूको अभिलेख अद्यावधिक गरी राख्ने,

(छ) विभिन्न मन्त्रालयहरू एवं अन्य गैरसरकारी संस्थाहरूमार्फत् सञ्चालन सुने गरिब लक्षित कार्यक्रमहरूको समन्वय गर्न सहयोग गर्ने,

(ज) जिल्लागत गरिबी तथ्याङ्क (डाटाबेस) तयार गर्ने,

(झ) गरिब घरपरिवार पहिचान र परिचयपत्र वितरणलगायत कार्यको सन्दर्भमा गरिने सर्वेक्षण, तथ्याङ्क प्रविष्टि, तथ्याङ्क प्रशोधन आदि कार्यहरूका लागि केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग तथा शाखा कार्यालयहरूको सहयोग माग गर्ने,

(ञ) परिचयपत्र वितरण कार्यक्रम सञ्चालनको लागि आवश्यक बैठक, तालिम, गोष्ठी, छलफल, भ्रमण लगायत कार्यक्रमहरूको व्यवस्थापन गर्ने,

(ट) बोर्डका निर्णयहरूको अभिलेख राख्ने, तथा बोर्डको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने वा गराउने,

(ठ) बोर्डले समय समयमा तोकेबमोजिमको कार्य गर्ने ।