नेपाल सरकार

सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय

गरीब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्डको सचिवालय


गरिब घरपरिवार पहिचान विधि र केन्द्रीकृत घरपरिवार सूचना प्रणाली

(क) गरिब घरपरिवार छुट्याउने आधारहरु :

(ख) गरिब घरपरिवार पहिचान प्रक्रिया:

(ग) PHIMIS :

गरिब घरपरिवार परिचयपत्र सम्बन्धी तथ्यांकलाई आधुनिक प्रविधियक्त सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको प्रयोग गरी पारदशी ढंगले व्यवस्थापन गरिनेछ । यसको लागि देहाय बमोजिमको ढाँचामा केन्द्रीकृत घरपरिवार सूचना प्रणाली स्थापना हूनेछ, जसको सर्भर समन्वय बोर्डको केन्द्रिय सचिवालयमा रहनेछ । घरपरिवारहरुको संकलित विवरण जिल्लास्तरमै कम्प्यूटर प्रविष्टि गरिने भएकोले त्यस्ता डाटावेश जिल्ला विकास समितिको कार्यालयमा पनि रहनेछ । त्यस्ता सूचना प्रणालीलाई क्रमश: नेपाल सरकारका अन्य सम्बन्धित सूचना प्रणालीहरुसँग आबद्ध गरिनेछ । केन्द्रीकृत घरपरिवार सूचना प्रणालीमा देहायका निकायहरुको भूमिका यस प्रकार रहेकोछ ।

जिल्ला समन्वय समितिको सचिवाल

गाउ विकास समितिको कार्याल

समन्वय बोर्डको सचिवालय


Diagram