नेपाल सरकार

सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय

गरीब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्डको सचिवालय


अनुगमन तथा गुनासो सुनुवाइ

अनुगमन तथा गुनासो सुनुवाइका लागि जिल्लास्तरमा एक जिल्ला अनुगमन तथा गुनासो सुनुवाइ समिति रहनेछ । गुनासो सुनुवाइ प्रणाली मार्गदर्शन, २०७२ मा उल्लेख भए बमोजिम गुनासो सुनुवाइको कार्य स्थानियस्तरमा गरिनेछ।