नेपाल सरकार

सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय

गरीब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्डको सचिवालय


सूचनाहरु

समन्वय वोर्डका कार्यकारी उपाध्यक्ष श्री चिन्तन पौडेल लगायत कर्मचारीहरुद्धारा माननीय उपप्रधानमन्त्री एवं मन्त्री, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय तथा यस समन्वय वोर्डका अध्यक्ष श्री चित्र बहादुर के.सी.को स्वागत र अध्यक्षद्धारा गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय वोर्ड सचिवालयको निरिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न ।

Press Release 2072/07/21

नेपाल सरकार

सहकारि तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय

गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्डको सचिवालय (खरिद इकाई)

"यस सचिवालयमा आ.ब. ०७२।०७३ को लागि सार्बजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १८ को प्रयोजनार्थ विभिन्न समान तथा सेवा खरिदका लागि विभिन्न २७ बिषयमा दर्ता

भएका मध्ये मापदण्ड पुरा भई सूचीकृत भएका फर्महरुको विवरण"

(क) खरिद तथा आपुर्ति तर्फ

(क) १. मसलन्द स्टेशनरी तथा कार्यालय सामान 
क्र.सं. फर्मको नाम ठेगाना कैफियत
EAST TRADING PVT.LTD. काठमाण्डौ  
धनलक्ष्मी ट्रेडर्स एन्ड सप्लायर्स काठमाण्डौ  
श्री हिमाल ट्रेडर्स एन्ड सप्लायर्स काठमाण्डौ  
कुशेश्वर इन्टरप्राइजेज काठमाण्डौ  
कागेश्वरी इण्टरप्राइजेज काठमाण्डौ  
कोसी बिजनेस नेटवर्क प्रा.लि. बबरमहल  
SAFNER NEPAL काठमाण्डौ  
भ्याली इन्टरनेशनल भक्तपूर   
MULTI SALES & SUPPLIES PVT.LTD. काठमाण्डौ  
१० SILVER MOUNTAIN INTERNATIONAL PVT.LTD. भक्तपूर   
११ CHANDIKO GENERAL TRADING CONCERN काठमाण्डौ  
१२ DANPHE MUNAL ENTERPRIZES बानेश्वर  
१३ UNITED ENTERPRISES जोरपाटी  
१४ SRIJANSHIL ENTERPRISES बानेश्वर  
१५ CAS TRADING HOUSE PVT.LTD. काठमाण्डौ  
१६ GLOBAL INTERNATIONAL TRADERS  काठमाण्डौ  
१७ JASS COMPANY PVT.LTD. काठमाण्डौ  
१८ CUBA INFO COMPANY PVT.LTD. काठमाण्डौ  
१९ ESTEEM INFO COMPANY PVT.LTD. काठमाण्डौ  
२० HEXA INTERNATIONAL PVT.LTD. काठमाण्डौ  
२१ OJASWI OUT SOURCING CENTER PVT.LTD. काठमाण्डौ  
२२ SOYAN MEGA SOFT PVT.LTD. काठमाण्डौ  
२३ दिब्यम जनरल सप्लायर्स  ललितपुर  
२४ यश जनरल सप्लायर्स  ललितपुर  
२५ हिमाल बुक्स एण्ड स्टेशनर्स काठमाण्डौ  
२६ अग्रिम इन्टरप्राइजेज काठमाण्डौ  
२७ NEW ERA TECHNICAL CONCERN PVT.LTD. काठमाण्डौ  
२८ एरिसेन्ट नेपाल प्रा.लि काठमाण्डौ  
२९ ग्लोबल डिजिट्रोनिक्स प्रा.लि. काठमाण्डौ  
३० ग्लोबल विङगस् प्रा.लि. काठमाण्डौ  
३१ गायत्री आरजु ईन्सटरप्राइजेज  काठमाण्डौ  
(क)२. ईलेक्ट्रोनिक्स उपकरणहरु (कम्प्युटर,ल्यापटप, फ्याक्स, प्रिन्टर
फोटोकपी, ट्याबलेट पि.सी, Biometric Device , Server ,Data Card (Router), टोनर
 कार्टिज, यु.पि.एस. , टेलिफोन सेट, एन्टीभाइरस आदी आपूर्ति तथा मर्मत सामाग्री समेत )
क्र.सं. फर्मको नाम ठेगाना कैफियत
Max INTERNATIONAL  काठमाण्डौ  
Morgan IT Solution Pvt.Ltd. काठमाण्डौ   
DIZI Mind Soluation  काठमाण्डौ  
EAST TRADING PVT.LTD. काठमाण्डौ  
Global Link TECHNOLOGY (P) Ltd. काठमाण्डौ  
Radiant Group Pvt Ltd काठमाण्डौ  
Check International (p.) ltd. काठमाण्डौ  
KANKAI Traders suppliers  काठमाण्डौ  
Bar Code Nepal, Inc.P.Ltd. काठमाण्डौ  
१० MATRIX OFFICE SYSTEM काठमाण्डौ  
११ MULTI SALES & SUPPLIES PVT.LTD. काठमाण्डौ  
१२ SILVER MOUNTAIN INTERNATIONAL P.LTD. काठमाण्डौ  
१३ हलेसी महादेव इन्टरप्राईजेज काठमाण्डौ  
१४ ASSOCIATED ENTERPRISES  काठमाण्डौ  
१५ VALLEY OFFSET PRESS AND PUBLICATION P.LTD. भक्तपुर  
१६ CHANDIKO GENERAL TRADING CONCERN काठमाण्डौ  
१७ DIBYA ENTERPRISES काठमाण्डौ  
१८ ASTRAL COMPUTERS NEPAL PVT.LTD. काठमाण्डौ  
१९ The Waves Group Trading Pvt. Ltd. काठमाण्डौ  
२० KALASH ENTERPRISES PVT.LTD. काठमाण्डौ  
२१ SHREE CHANDRA ENTERPRISES  काठमाण्डौ  
२२ NEW DNAMIC COMPUTER CENTER  काठमाण्डौ  
२३ VETERAN ELECTRONICES काठमाण्डौ  
२४ GLOBAL INTERNATIONAL TRADERS  काठमाण्डौ  
२५ JASS COMPANY PVT.LTD. ललितपुर  
२६ CUBA INFO COMPANY PVT.LTD. काठमाण्डौ  
२७ ESTEEM INFO COMPANY PVT.LTD. काठमाण्डौ  
२८ HEXA INTERNATIONAL PVT.LTD. काठमाण्डौ  
२९ OJASWI OUT SOURCING CENTER PVT.LTD. काठमाण्डौ  
३० SOYAN MEGA SOFT PVT.LTD. काठमाण्डौ  
३१ डि.आर.ट्रेडिङ कन्सर्न काठमाण्डौ  
३२ अग्रिम इन्टरप्राइजेज काठमाण्डौ  
३३ SOUTH POLE BUSINESS POINT काठमाण्डौ  
३४ NEW ERA TECHNICAL CONCERN PVT.LTD. काठमाण्डौ  
३५ MULTISYS PVT.LTD. काठमाण्डौ  
३६ RUBI TRADE CONCERN काठमाण्डौ  
३७ ग्लोबल डिजिट्रोनिक्स प्रा.लि काठमाण्डौ  
३८ ग्लोबल विङगस् प्रा.लि. काठमाण्डौ  
३९ गायत्री आरजु ईन्सटरप्राइजेज  काठमाण्डौ  
४० NAMESTE INFOTECH P.LTD. काठमाण्डौ  
४१ Master technology pvt.ltd. काठमाण्डौ  
(क) ३. नेटवर्किङ कार्य तथा समानहरु  
क्र.सं. फर्मको नाम ठेगाना कैफियत
DIZI Mind Soluation  काठमाण्डौ  
EAST TRADING PVT.LTD. काठमाण्डौ  
JASS COMPANY PVT.LTD. ललितपुर  
CUBA INFO COMPANY PVT.LTD. काठमाण्डौ  
ESTEEM INFO COMPANY PVT.LTD. काठमाण्डौ  
HEXA INTERNATIONAL PVT.LTD. काठमाण्डौ  
OJASWI OUT SOURCING CENTER PVT.LTD. काठमाण्डौ  
SOYAN MEGA SOFT PVT.LTD. काठमाण्डौ  
अग्रिम इन्टरप्राइजेज काठमाण्डौ  
१० एरिसेन्ट नेपाल प्रा.लि काठमाण्डौ  
११ ग्लोबल डिजिट्रोनिक्स प्रा.लि काठमाण्डौ  
१२ ग्लोबल विङगस् प्रा.लि. काठमाण्डौ  
(क) ४. ईलेक्ट्रीकल समानहरु  
क्र.सं. फर्मको नाम ठेगाना कैफियत
DIZI Mind Soluation  काठमाण्डौ  
EAST TRADING PVT.LTD. काठमाण्डौ  
E-LITE POWER SYSTEM काठमाण्डौ  
काठमान्डौ इलेक्ट्रिक सेन्टर काठमाण्डौ  
JASS COMPANY PVT.LTD. ललितपुर  
CUBA INFO COMPANY PVT.LTD. काठमाण्डौ  
ESTEEM INFO COMPANY PVT.LTD. काठमाण्डौ  
HEXA INTERNATIONAL PVT.LTD. काठमाण्डौ  
OJASWI OUT SOURCING CENTER PVT.LTD. काठमाण्डौ  
१० SOYAN MEGA SOFT PVT.LTD. काठमाण्डौ  
११ दिप्यम् जनरल सप्लायर्स ललितपुर  
१२ अग्रिम निर्माण सेवा काठमाण्डौ  
१३ ग्लोबल डिजिट्रोनिक्स प्रा.लि. काठमाण्डौ  
(क) ५. खानेपानी आपूर्ति, बोतल तथा जार  
क्र.सं. फर्मको नाम ठेगाना कैफियत
SHANGRI LA MARKETING NEPAL Pvt. Ltd.  काठमाण्डौ  
DREAM NEPAL ENTERPRISES PVT.LTD. काठमाण्डौ  
KIST TRADE PVT.LTD. कोटेश्वर   
JASS COMPANY PVT.LTD. ललितपुर  
CUBA INFO COMPANY PVT.LTD. काठमाण्डौ  
HEXA INTERNATIONAL PVT.LTD. काठमाण्डौ  
OJASWI OUT SOURCING CENTER PVT.LTD. काठमाण्डौ  
SOYAN MEGA SOFT PVT.LTD. काठमाण्डौ  
दिप्यम् जनरल सप्लायर्स ललितपुर  
(क) ६. छपाइ सम्बन्धी कार्यहरु  
क्र.सं. फर्मको नाम ठेगाना कैफियत
दीप किरण प्रिन्टिङ एण्ड ट्रेडर्स काठमाण्डौ  
R.Q. Printing Press काठमाण्डौ  
KAMALA MEDIA PVT.LTD. काठमाण्डौ  
SKY PRESS AND TRADE
LINK PVT.LTD.
काठमाण्डौ  
कोसी बिजनेस नेटवर्क प्रा.लि. बबरमहल  
Kalash Creation Pvt Ltd काठमाण्डौ  
मिशन सप्लायर्स प्रा.लि. काठमाण्डौ  
हेल्पिङ ह्याण्ड एडभरटाइजिङ
एजेन्सी प्रा.लि.
काठमाण्डौ  
MULTI SALES & SUPPLIES PVT.LTD. काठमाण्डौ  
१० VALLEY OFFSET PRESS AND PUBLICATION P.LTD. भक्तपुर  
११ JASS COMPANY PVT.LTD. ललितपुर  
१२ CUBA INFO COMPANY PVT.LTD. काठमाण्डौ  
१३ ESTEEM INFO COMPANY PVT.LTD. काठमाण्डौ  
१४ HEXA INTERNATIONAL PVT.LTD. काठमाण्डौ  
१५ OJASWI OUT SOURCING CENTER PVT.LTD. काठमाण्डौ  
१६ SOYAN MEGA SOFT PVT.LTD. काठमाण्डौ  
१७ निश्चय प्रिन्टर्स ललितपुर  
१८ विजय प्रिन्टर्स ललितपुर  
१९ शिवम् प्रिन्टर्स ललितपुर  
२० सन प्रिन्टिङ एण्ड सर्भिसेज प्रा.लि. ललितपुर  
२१ शुभम् प्रिन्टर्स ललितपुर  
२२ GATE WAY PRINTERS & DESIGNERS PVT.LTD. ललितपुर  
२३ सुनकोशी छापाखाना प्रा.लि. ललितपुर  
२४ CROWN POINT PRINTING  HOUSE PVT.LTD. काठमाण्डौ  
२५ HEIDEl Press Pvt.Ltd. काठमाण्डौ  
२६ कृति सञ्चार काठमाण्डौ  
२७ YOUTH MEDIA CLUB काठमाण्डौ  
२८ कृष्ण सप्लायर्स काठमाण्डौ  
२९ अग्रिम निर्माण सेवा काठमाण्डौ  
३० Global print connedtion pvt.ltd काठमाण्डौ  
(क) ७. विज्ञापन, सूचना प्रकाशित गर्ने
क्र.सं. फर्मको नाम ठेगाना कैफियत
समयबोध मिडिया प्रा.लि काठमाण्डौ  
S.P. Media Pvt.Ltd काठमाण्डौ  
सजिलो मिडिया एण्ड सर्भिस प्रा.लि काठमाण्डौ  
आशा मल्टिमिडिया प्रा.लि. काठमाण्डौ  
Join Media House p.Ltd. काठमाण्डौ  
Dial up Media Pvt.Ltd. काठमाण्डौ  
 Join Multiple  काठमाण्डौ  
WORLD WIDE PRODUCTION MEDIA PVT.LTD. काठमाण्डौ  
AD WAY MEDIA AND MARKETING PVT.LTD कमलादी  
१० KAMALA MEDIA PVT.LTD. कमलादी  
११ प्रगति मेडिया नेटवर्क काठमाण्डौ  
१२ KALASH ADVERTISING SERVICES PVT.LTD. काठमाण्डौ  
१३ SKY  ADVERTISIING MEDIA काठमाण्डौ  
१४ YETI ADVERTISNG AGENCY  काठमाण्डौ  
१५ हेल्पिङ ह्याण्ड एडभरटाइजिङ एजेन्सी प्रा.लि. काठमाण्डौ  
१६ FUSION MEDIA  काठमाण्डौ  
१७ ADBOX PVT.LTD. काठमाण्डौ  
१८ KATHMANDU MEDIA  काठमाण्डौ  
१९ MEDIA SOLUTION PVT.LTD. थापागाँउ  
२० सिडिसि ग्रुप प्रा.लि. काठमाण्डौ  
२१ AD crew media pvt.ltd. काठमाण्डौ  
२२ HIMALI ADVERTISING AGENCY PVT.LTD. बागबजार  
२३ MEDIA JOURNAL P. LTD. काठमाण्डौ  
२४ KEY ADVERTISING SERVICE PVT.LTD. काठमाण्डौ  
२५ RADIO TODAY NETWORK PVT.LTD. काठमाण्डौ  
२६ NC Advertising Service Pvt.Ltd काठमाण्डौ  
२७ चण्डी एडभरटाइजिङ एजेन्सी काठमाण्डौ  
२८ AD CHAUTARI PRIVATE LIMITED काठमाण्डौ  
२९ अग्रिम इन्टरप्राइजेज काठमाण्डौ  
३० Mark Media Pvt.Ltd. काठमाण्डौ  
(क) ८. पत्र पत्रिकाहरुको आपूर्ति 
क्र.सं. फर्मको नाम ठेगाना कैफियत
सजिलो जनरल सप्लायर्स काठमाण्डौ  
VALLEY OFFSET PRESS AND PUBLICATION P.LTD. भक्तपुर  
(क) ९. फर्निचर तथा फर्निसिङ सामानहरु 
क्र.सं. फर्मको नाम ठेगाना कैफियत
त्रिदेवी फर्निशर्श काठमाण्डौ  
PACIFIC FURNITIRE  बानेश्वर  
FURNITURE CENTER  ललितपुर  
FURNITURE PARADISE STORE कोटेश्वर  
METAWOOD FURNITURE  त्रिपुरेश्वर   
मिशन सप्लायर्स प्रा.लि. काठमाण्डौ  
DECORATE FURNITURE & FURNISNG CENTER  काठमाण्डौ  
LAXMI MULTI SALES & SUPPLIES PVT.LTD. काठमाण्डौ  
हलेसी महादेव इन्टरप्राईजेज भक्तपुर  
१० SILVER MOUNTAIN INTERNATIONAL P.LTD. काठमाण्डौ  
११ DIBYA ENTERPRISES काठमाण्डौ  
१२ UNITED ENTERPRISES जोरपाटी  
१३ SRIJANSHIL ENTERPRISES बानेश्वर  
१४ N.P.TRADE AND GENERAL SAPLAYERS जोरपाटी  
१५ जय लक्ष्मी कन्स्ट्रक्सन बैतडी  
१६ हलेसी महादेव इन्टरप्राईजेज काठमाण्डौ  
१७ ESTEEM INFO COMPANY PVT.LTD. काठमाण्डौ  
१८ दिप्यम् जनरल सप्लायर्स ललितपुर  
१९ अग्रिम निर्माण सेवा काठमाण्डौ  
२० हिमाशु कन्सल्टेन्ट प्रा.लि. काठमाण्डौ  
२१ जी लिंक सप्लायर्स काठमाण्डौ  
(क) १०.निर्माण एवं रंगरोगन कार्य तथा सामानहरु
क्र.सं. फर्मको नाम ठेगाना कैफियत
प्रकाश निर्माण सेवा खानीगाउँ  
न्यू ए.टु जेटकन्स्ट्रक्सन  बालाजु  
देबकोटा निर्माण सेवा रसुवा  
डि.एस.एण्ड निर्माण सेवा रसुवा  
उमा एन्ड कम्पनी प्रा.लि. काठमाण्डौ  
काष्ठमण्डव कन्स्ट्रकसन प्रा.लि. काठमाण्डौ  
मेरिनाज कन्स्ट्रकसन प्रा.लि. काठमाण्डौ  
आजाद निर्माण सेवाट काठमाण्डौ  
श्री केदार भुमिराज कन्स्ट्रक्सन काठमाण्डौ  
१० जय लक्ष्मी कन्स्ट्रक्सन बैतडी  
११ बि.एम.एण्ड.के कन्स्ट्रक्सन काठमाण्डौ  
१२ RAPTI NIRMAN SEWA काठमाण्डौ  
१३ श्री जयन्ती निर्माण सेवा काठमाण्डौ  
१४ न्यू विजय सप्लायर्स ललितपुर  
१५ पि.एण्ड पि. निर्माण सेवा काठमाण्डौ  
१६ अग्रिम निर्माण सेवा काठमाण्डौ  
(क) ११.सवारी साधन, गाडी, मोटर साईकलस्कुटर, साईकल 
क्र.सं. फर्मको नाम ठेगाना कैफियत
MILAN AUTO PARTS SUPPLIERS ललितपुर  
ग्लोबल डिजिट्रोनिक्स प्रा.लि काठमाण्डौ  
गायत्री आरजु ईन्सटरप्राइजेज  काठमाण्डौ  
(क) १२. हवाई टिकट ( राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय)
क्र.सं. फर्मको नाम ठेगाना कैफियत
FLIGHT CONNECTION INT'L P.LTD. काठमाण्डौ  
MOON SUN TRAVELS @ TOURS काठमाण्डौ  
GLOBAL ASIA  काठमाण्डौ  
EURO TOURS AND TRAVEL PVT.LTD. काठमाण्डौ  
GANDAKI TOURS & TRAVELS PVT.LTD. काठमाण्डौ  
TTN TRAVEL TO NEPAL काठमाण्डौ  
SEA LINKS TRAVELS & TOURS PVT.LTD. काठमाण्डौ  
ASIAN NEPAL TRAVELS PVT.LTD. काठमाण्डौ  
ZEPHYR TRAVEL & TOURS PVT.LTD. काठमाण्डौ  
१० OUT SIGHT TRAVELS
 TOURS PVT.LTD.
काठमाण्डौ  
(क) १३.खाजा, खाना आपूर्ति 
क्र.सं. फर्मको नाम ठेगाना कैफियत
unique fast food café  अनमानगर  
न्यू विजय सप्लायर्स ललितपुर  
बाग्मति फुड क्याफे ललितपुर  
(ख)मर्मत तर्फ
(ख) १.कम्प्युटर, ल्यापटप, फ्याक्स, प्रिन्टर पोटोकपि, ए.सी, क्यामरा, अन्य ईलेक्ट्रोनिक सामानहरु
क्र.सं. फर्मको नाम ठेगाना कैफियत
Prompt Computer Solution काठमाण्डौ  
DIZI Mind Soluation  काठमाण्डौ  
EAST TRADING PVT.LTD. काठमाण्डौ  
Global Link TECHNOLOGY (P) Ltd. काठमाण्डौ  
Radiant Group Pvt Ltd काठमाण्डौ  
Check International (p.) ltd. काठमाण्डौ  
KANKAI Traders suppliers  काठमाण्डौ  
सि.वि.एस. इन्टरप्राईजेज अनमानगर  
DIBYA ENTERPRISES काठमाण्डौ  
१० श्री एन.एस.इन्टरप्राईजेज बानेश्वर  
११ चौलागंगा ट्रेड एण्ड जनरल सप्लायर्स काठमाण्डौ  
१२ NETFINITI काठमाण्डौ  
१३ The Waves Group Trading Pvt. Ltd. काठमाण्डौ  
१४ KALASH ENTERPRISES PVT.LTD. काठमाण्डौ  
१५ SHREE CHANDRA ENTERPRISES काठमाण्डौ  
१६ न्यू विजय सप्लायर्स ललितपुर  
१७ अग्रिम निर्माण सेवा काठमाण्डौ  
१८ ग्लोबल डिजिट्रोनिक्स प्रा.लि काठमाण्डौ  
१९ ग्लोबल डिजिट्रोनिक्स प्रा.लि. काठमाण्डौ  
२० ग्लोबल विङगस् प्रा.लि. काठमाण्डौ  
२१ गायत्री आरजु ईन्सटरप्राइजेज  काठमाण्डौ  
(ख) २.कार, जिप आदी 
क्र.सं. फर्मको नाम ठेगाना कैफियत
THE NEW ERA COMPUTER काठमाण्डौ  
शुभ सिंघल टेडर्स काठमाण्डौ  
M.S. Supplies & Trade House काठमाण्डौ  
जी.पी.मोटर ट्रेडिङ कनसर्न प्रा.लि. ललितपुर  
Samrat Motors Parts Center काठमाण्डौ  
KATHMANDU AUTO STATION  ललितपुर  
हारती अटोमोबाइल्स ललितपुर  
काठमाण्डौ अटो इन्जिनियरिङ वर्कशप सितापाईला  
सगरमाथा टायर सप्लायर्स काठमाण्डौ  
१० DREAM NEPAL ENTERPRISES PVT.LTD. काठमाण्डौ  
११ S.N.AUTO LINK PVT.LTD. काठमाण्डौ  
(ख) ३.मोटर साईकल, स्कुटर 
क्र.सं. फर्मको नाम ठेगाना कैफियत
राप्ती इन्जिनियरिङ मोटर वर्क शप प्रा.लि. अनामनगर  
शुभ सिंघल टेडर्स काठमाण्डौ  
M.S. Supplies & Trade House काठमाण्डौ  
जी.पी.मोटर ट्रेडिङ कनसर्न प्रा.लि. ललितपुर  
Samrat Motors Parts Center काठमाण्डौ  
सगरमाथा टायर सप्लायर्स काठमाण्डौ  
(ख) ४.फर्निचर सम्बन्धी सामानहरु 
क्र.सं. फर्मको नाम ठेगाना कैफियत
PACIFIC FURNITIRE  बानेश्वर  
FURNITURE CENTER  ललितपुर  
FURNITURE PARADISE STORE कोटेश्वर  
METAWOOD FURNITURE  त्रिपुरेश्वर   
DECORATE FURNITURE & FURNISNG CENTER  काठमाण्डौ  
दिप्यम् जनरल सप्लायर्स ललितपुर  
अग्रिम निर्माण सेवा काठमाण्डौ  
(ख) ५.धारा बाथरुम सामानहरुको मर्मत संभार 
क्र.सं. फर्मको नाम ठेगाना कैफियत
जय लक्ष्मी कन्स्ट्रक्सन बैतडी  
न्यू विजय सप्लायर्स ललितपुर  
(ग) सेवा र सेवा परामर्श तर्फ
(ग) १.कम्प्युटर तालिम ग्राफिक्स 
क्र.सं. फर्मको नाम ठेगाना कैफियत
LINKAGE Abroad study & vocational
training Pvt.Ltd
काठमाण्डौ  
Margan IT Solution Pvt.Ltd. काठमाण्डौ  
Everest Techno-Links Pvt.Ltd. काठमाण्डौ   
Himalayan Institue of Technology  काठमाण्डौ   
Paragon Engineering Consultacny
 and Research Center PVT.LTD 
काठमाण्डौ  
SHIPING MINDS GROUP FLP INTERNATIONAL काठमाण्डौ  
ISEWA काठमाण्डौ  
NET ROUTE SOLUTION PVT.LTD. काठमाण्डौ  
OUTLINES RESEARCH & DEVELOPMENT काठमाण्डौ  
१० LABA PVT.LTD. काठमाण्डौ  
११ हिमाशु कन्सल्टेन्ट प्रा.लि. काठमाण्डौ  
(ग) २.ड्राइभिङ सम्बन्धी तालिम 
क्र.सं. फर्मको नाम ठेगाना कैफियत
बुढाथोकी ड्राइभिंङ प्रा.लि. पुतलिसडक  
माता कालिञ्चोक अटो ट्रेडिङ सप्लायर्स प्रा.लि. काठमाण्डौ  
एबिलिटी ड्राइभिङ स्कुल काठमाण्डौ  
(ग) ३.क्षमता बिकास तालिम 
क्र.सं. फर्मको नाम ठेगाना कैफियत
Association of Political science studies   काठमाण्डौ  
SHIPING MINDS GROUP FLP INTERNATIONAL काठमाण्डौ  
ISEWA काठमाण्डौ  
NET ROUTE SOLUTION PVT.LTD. काठमाण्डौ  
सामाजिक विकास र अनुसन्धान केन्द्र काठमाण्डौ  
ग्रामिण सामुदायिक विकास केन्द्र काठमाण्डौ  
गरिबका सहयोगी हातहरु नेपाल काठमाण्डौ  
गौरव अवस्थी काठमाण्डौ  
ग्रीन इरा प्रा.लि. काठमाण्डौ  
१० अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र नेपाल काठमाण्डौ  
(ग) ४.Software,Website बिकास तथा Update र आपुर्ति सम्बन्धी सेवा  
क्र.सं. फर्मको नाम ठेगाना कैफियत
Upveda Techonology PVT.LTD काठमाण्डौ   
Aastha Netork Pvt.Ltd काठमाण्डौ   
Morgan IT Solution Pvt.Ltd. काठमाण्डौ   
Everest Techno-Links Pvt.Ltd. काठमाण्डौ   
Himalayan Institue of Technology  काठमाण्डौ   
SOFTECH Information Pvt.Ltd. काठमाण्डौ  
Paragon Engineering Consultacny
and Research Center PVT.LTD 
काठमाण्डौ  
Softtech Infosysis pvt ltd काठमाण्डौ  
INTERNET BUSINESS BUREAU PVT.LTD. काठमाण्डौ  
१० Eco Plus pvt.ltd. ललितपुर  
११ Shangrila Micro System Pvt.Ltd. ललितपुर  
१२ Shangrila Informative Pvt.Ltd काठमाण्डौ  
१३ Geo Soft Technology Pvt.Ltd. काठमाण्डौ  
१४ MEDIUM HEALTH CARE & MULTIPURPOSE PVT.LTD. काठमाण्डौ  
१५ Softtech Foundation Pvt Ltd काठमाण्डौ  
१६ IT village Tecnology pvt ltd ललितपुर  
१७ DATA SOLUTION PVT.LTD. काठमाण्डौ  
१८ SHIPING MINDS GROUP FLP INTERNATIONAL काठमाण्डौ  
१९ ISEWA काठमाण्डौ  
२० Miracle Interface काठमाण्डौ  
२१ NET ROUTE SOLUTION PVT.LTD. काठमाण्डौ  
२२ OUTLINES RESEARCH & DEVELOPMENT काठमाण्डौ  
२३ LABA PVT.LTD. काठमाण्डौ  
२४ MED D SERVICE NEPAL PVT.LTD. काठमाण्डौ  
२५ THAKRAL ONE काठमाण्डौ  
२६ JASS COMPANY PVT.LDT. काठमाण्डौ  
२७ CUBE INFO COMPANY PVT.LTD. काठमाण्डौ  
२८ HEXA INTERNATIONAL PVT.LTD. काठमाण्डौ  
२९ SOYAN MEGA SOFT PVT.LTD. काठमाण्डौ  
३० एरिसेन्ट नेपाल प्रा.लि काठमाण्डौ  
३१ ग्लोबल डिजिट्रोनिक्स प्रा.लि. काठमाण्डौ  
३२ गायत्री आरजु ईन्सटरप्राइजेज  काठमाण्डौ  
३३ INTELLISOFT NEPAL PVT.LTD. काठमाण्डौ  
(ग) ५.कुरियर सेवा  
क्र.सं. फर्मको नाम ठेगाना कैफियत
TRISHAKTI AIR EXPRESS (P) LTD. काठमाण्डौ  
United Sajha Courier @ Cargo  काठमाण्डौ  
कोर्टियर कुरियर्स प्रा.लि. काठमाण्डौ  
CITY EXPRESS PVT.LTD. काठमाण्डौ  
WORLADWIDE EXPRESS PVT.LTD. काठमाण्डौ  
(ग) ६.श्रव्यद्श्य चेतनामुलक सामाग्री, सुचना, बिज्ञापन Audo/Visual  निर्माण प्रकाशन र प्रसारण   
क्र.सं. फर्मको नाम ठेगाना कैफियत
Audio Visal Endlss Solution PVT.LTD काठमाण्डौ  
सिने ग्रापिक्स काठमाण्डौ  
Subisha Media PVT.LTD. काठमाण्डौ  
S.P. Media Pvt.Ltd. काठमाण्डौ  
आशा मल्टिमिडिया प्रा.लि. काठमाण्डौ  
सजिलो मिडिया एण्ड सर्भिस प्रा.लि. काठमाण्डौ  
मिथफिल मिडिया काठमाण्डौ  
DUTCH MEDIA PVT.LTD. काठमाण्डौ  
श्रीराम फिल्मस एण्ड एडभटाईजिङं सर्लाही  
१० Ujallo Communication Center Pvt.Ltd. ललितपुर  
११ AD WAY MEDIA AND MARKETING PVT.LTD. कमालादी  
१२ सिटि एक्सप्रेस एड्भटाईजिङ प्रा.लि. काठमाण्डौ  
१३ हेल्पिङ ह्याण्ड एडभरटाइजिङ एजेन्सी प्रा.लि. काठमाण्डौ  
१४ AD crew media pvt.ltd. काठमाण्डौ  
१५ सिडिसि ग्रुप प्रा.लि. काठमाण्डौ  
१६ MEDIA JOURNAL PVT.LTD. बानेश्वर  
१७ Meeting Point communications काठमाण्डौ  
१८ OM CREATIONS काठमाण्डौ  
१९ SWASTIKA CINE ARTS PVT.LTD. काठमाण्डौ  
२० कि एडभर्टाईजिङ सर्भिस काठमाण्डौ  
२१ HALESI VISION PVT.LTD. काठमाण्डौ  
२२ ORBIT MEDIA PVT.LTD. काठमाण्डौ  
२३ STAR MEDIA NETWORK P.LTD. काठमाण्डौ  
२४ TV TODAY NETWORK P.LTD. काठमाण्डौ  
२५ RADIO TODAY NETWORK PVT.LTD. काठमाण्डौ  
२६ NC ADVERTISING SERVICES P.LTD. काठमाण्डौ  
२७ FUTURE HUB MEDIA MULTIPURPOSE PVT.LTD. काठमाण्डौ  
२८ WIKILEAKS MEDIA VISION काठमाण्डौ  
२९ RIDARC NEPAL PVT.LTD. काठमाण्डौ  
३० KALIKA ENGINEERING CONSULTANCY  काठमाण्डौ  
३१ RIDARC DRILLING & GEO TECHNICAL PVT.LTD. काठमाण्डौ  
३२ WEB STAR MEDIA PVT.LTD काठमाण्डौ  
३३ AD CHAUTARI PRIVATE LIMITED काठमाण्डौ  
३४ गौरव अवस्थी काठमाण्डौ  
(ग) ७.अध्ययन, अनुसन्धान तथा विविध सेवा प्राप्त ( गुनासो सुनुवाई,
 सामाजिक सुरक्षा परिचय पत्रको Design तयारी वितरण, मानब संसाधन आदी )  
क्र.सं. फर्मको नाम ठेगाना कैफियत
Association of pllitical science studies   काठमाण्डौ  
CLEAN DEVELOPMENT CONSULT PVT.LTD काठमाण्डौ  
VIBRATION MEDIA काठमाण्डौ  
JKK Consulting Private Limated  काठमाण्डौ  
सामाजिक विज्ञान अध्ययन केन्द्र काठमाण्डौ  
CENTER FOR SOCIAL DEMOCRACY AND RESEARCH काठमाण्डौ  
Centre for Social Sciences studies Pvt.Ltd. काठमाण्डौ  
smart pvt.ltd काठमाण्डौ  
सिडिसि ग्रुप प्रा.लि. काठमाण्डौ  
१० RITI CONSULTANCY PVT.LTD. काठमाण्डौ  
११ center for policy research and analysis  काठमाण्डौ  
१२ राष्ट्रिय वातावरण तथा स्वास्थ्य अध्ययन केन्द्र काठमाण्डौ  
१३ गोरखाकाली मनकामना अध्ययन अनुसन्धन केन्द्र काठमाण्डौ  
१४ JASS COMPANY PVT.LDT. काठमाण्डौ  
१५ CUBA INFO COMPANY PVT.LTD. काठमाण्डौ  
१६ HEXA INTERNATIONAL PVT.LTD. काठमाण्डौ  
१७ SOYAN MEGA SOFT PVT.LTD. काठमाण्डौ  
१८ एकाउन्टबिलिटी इनिसियटिभ प्रा.लि. काठमाण्डौ  
१९ ALLIANCE XONSULTS PVT.LTD. काठमाण्डौ  
२० ग्रामिण सामुदायिक विकास केन्द्र काठमाण्डौ  
२१ ग्लोबल डिजिट्रोनिक्स प्रा.लि. काठमाण्डौ  
२२ गौरव अवस्थी काठमाण्डौ  
२३ ग्रीन इरा प्रा.लि. काठमाण्डौ  
२४ अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र नेपाल काठमाण्डौ  
(ग) ८. Data Entry,Coding,Editing and Processing सम्बन्धी कार्य 
क्र.सं. फर्मको नाम ठेगाना कैफियत
Association of pllitical science studies   काठमाण्डौ  
SOFTECH Infoys Pvt.Ltd. काठमाण्डौ  
सामाजिक विज्ञान अध्ययन केन्द्र काठमाण्डौ  
CENTER FOR SOCIAL DEMOCRACY AND RESEARCH काठमाण्डौ  
Centre for Social Sciences studies Pvt.Ltd. काठमाण्डौ  
INTERNET BUSINESS BUREAU PVT.LTD. काठमाण्डौ  
Softtech Foundation Pvt Ltd काठमाण्डौ  
MED D SERVICE NEPAL PVT.LTD. काठमाण्डौ  
यश जनरल सप्लायर्स ललितपुर  
१० ALLIANCE XONSULTS PVT.LTD. काठमाण्डौ  
११ ग्लोबल डिजिट्रोनिक्स प्रा.लि. काठमाण्डौ  
१२ ग्रीन इरा प्रा.लि. काठमाण्डौ  
१३ अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र नेपाल काठमाण्डौ  
(ग) ९. जनशक्ति आपूर्ति सेवा ( कार्यालयको सरसफाई, शौचालयको
सरसफाई,सुरक्षा गार्ड, ईलेक्ट्रोनिक्स उपकरणहरु सामान्य मर्मत तथा सरसफाई,  ईलेक्ट्रोसियन )
क्र.सं. फर्मको नाम ठेगाना कैफियत
टु ईन वान सेक्युरिटी गार्डस् सर्भिस काठमाण्डौ  
X-DYN CROP INTERNATIONAL MOBILE SECURITY SERVICE PVT.LTD काठमाण्डौ  
TRIMURTY SECURITY SERVICES PVT.LTD. काठमाण्डौ  
KALINCHOK SECHRITY SERVICES PVT.LTD. काठमाण्डौ  
रिकेश अटो सेन्टर प्रा.लि. काठमाण्डौ  
ग्लोबल डिजिट्रोनिक्स प्रा.लि. काठमाण्डौ  

नेपाल सरकार (मन्त्रीपरिषद) २०६९।२।५ को निर्णयानुसार सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको स्थापना भएको हो ।