नेपाल सरकार

सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय

गरीब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्डको सचिवालय


संगठानत्मक संरचना

बोर्डको दैनिक प्रशासन संचालन गर्न बोर्डको सचिवालय रहनेछ । यस सचिवालयको संरचना निम्नानुसार रहनेछ:

Organisational Chart